Om oss

Beskrivning av företagets verksamhet

Vi som representerar kontoret har drygt 30 års yrkeserfarenhet som projekterande arkitekter. Skolor, förskolor samt bostäder i alla dess former har vi ett särskilt intresse för. Här bevakar vi den samtida debatten och håller oss à jour med förändringar i normer och regelverk. Men vi arbetar även med museer, administrationsbyggnader, bibliotek och rum för konstnärlig utövning. Mer renodlade idéprojekt i form av utvecklings och förnyelseprogram för kommunala och statliga uppdragsgivare känns även det mycket inspirerande att arbeta med.

Kontoret är beläget i Göteborg på Erik Dahlbergsgatan 3.

3 A rgb En del av webb nyVerksamheten bedrivs som aktiebolag, startade år 1998, och har idag 7 anställda inkl. de två delägarna Jürgen Wahlström och Lena Steijner.

Vision

Kontorets lilla skala ser vi som en styrka. Det skapar förutsättningar för ett nära samarbete mellan medarbetarna inom ett projekt och ett nära samarbete med våra beställare. Det möjliggör också att varje projekt kan behålla och utveckla sin egen unika profil, från tidig skiss till färdig byggnad. Engagemanget och delaktigheten i projekten är mycket stor på wahlström & steijner, vilket vi är övertygade om gagnar beställaren. Vår strävan är att växa något lite till, men vi tror att vår styrka ligger i den mindre skalan.

Företaget vision är att medverka till och ligga i framkant för att skapa ett hållbart samhälle. Att få in ett synsätt i projekten som innefattar ekologi och hållbarhet i ett längre perspektiv är en stark strävan.

För att förverkliga våra idéer, kunna presentera projekten tydligt samt säkerställa kvaliter för beställaren vill vi utveckla och ligga i frontlinjen inom BIM. Här vill vi ligga långt fram och visionen är att samtliga medarbetare på kontoret skall behärska Revit mycket väl.

 

Utdrag ur vår Kvalitets och Miljöpolicy

 

iso-9001Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att beställarens behov och förväntningar, som ligger till grund i varje uppdrag, samt att samhällets krav, som reglerar byggsektorn, tillgodoses i det arbeta vi på kontoret lägger ner i varje enskilt projekt.

Det primära i varje uppdrag är att hitta rätt kvalitet för respektive projekt.

Rätt kvalitet innebär att utifrån givna kostnadsramar skapa en så hållbar, vacker och funktionell produkt som möjligt.

Rätt kvalitet avser alltså i detta sammanhang den kvalitet som är lämplig för respektive projekt med hänsyn till verksamhetens art, förväntad nyttjandetid, beställarens profilering m.m.

I detta arbete strävar vi alltid efter ett nära samarbete med våra uppdragsgivare, ett öppet förhållningsätt till myndigheter, samt under projekteringen ett utvecklat nätverksarbete med övriga ingående konsulter.

 

iso-14001Miljöpolicy

Vår verksamhet som konsulterande arkitektkontor innebär att de övergripande besluten alltid fattas av våra uppdragsgivare. Detta kan medföra att miljöfrågor kan få olika prioriteringar i de olika projekten. Vår strävan, oavsett olika prioriteringar, är att i alla projekt välja miljöriktiga alternativ för att skapa positiva effekter och ekonomisk besparing för byggherren.

Detta gör vi genom att lokalisera och utforma byggnader på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Vi eftersträvar att förebygga förorening genom att välja giftfria, förnybara och kretsloppsanpassade material. Vi vill verka för en resurssnål och kretsloppsanpassad arkitektur.

Vi håller oss uppgraderade med lagar och regler inom miljöområdet och tar aktiv del i /av forskning och utveckling inom området. Vi eftersträvar att kontinuerligt höja miljömedvetenheten i vårt team.

 

 

Besök oss i centrala Göteborg

 

Kontakt

Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Erik Dahlbergsgatan 3

411 26 Göteborg

Tel: +46 (0)31 24 90 50

office@wahlstrom-steijner.se